skip to Main Content

Serveis pels socis

Gestió referent a la compravenda del dret de servitud entre particulars

Des de la Secretaria de la Societat es durà a terme la tramitació dels expedients derivats de la compravenda del dret de servitud.

La gestió de la compravenda de titularitat pot fer-se a través de la nostra Secretaria en la seva totalitat, encarregant-se aquesta de buscar una persona o persones interessades a adquirir aquest dret, o bé els particulars poden fer directament aquesta gestió.

Un cop feta la operació de compravenda, independentment de quina hagi estat la forma utilitzada, cal comunicar-la a la nostra Secretaria, i l’adquirent quedarà subjecte a les responsabilitats pendents davant de la Societat, derivades del dret objecte de transmissió i obligat a complir els Estatuts i acords de les Juntes Generals i de les del Govern.

Un cop estigui al corrent del pagament davant de la Societat i acreditada la liquidació dels impostos que procedeixin o a la seva prescripció, la transmissió s’anotarà en el Llibre de Registre dels Socis, amb la qual cosa l’adquirent serà reconegut com a nou soci.

Tot soci té dret a inscriure la seva titularitat al registre de la propietat.

Tràmit documentació per causa de mort

Les transmissions per causa de mort hauran de ser acreditades amb un document suficient a judici del secretari de la Junta de Govern, fent-se les oportunes anotacions al Llibre de Registre dels Socis i en el títol, prèvia acreditació de les seves obligacions socials i fiscals, sense els requisits de les quals tampoc serà reconegut com a nou soci.

Totes les transmissions, seran comunicades a la Junta de Govern deixant-se constància en l’acta corresponent.

Gestió de la reserva i posterior entrega de les localitats de les temporades

La Secretaria informarà puntualment de les temporades artístiques que es facin al Gran Teatre del Liceu.

Des de la Secretaria de la Societat es duran a terme en nom dels socis, la gestió de reserva i posterior entrega, previ cobrament del seu import, dels abonaments de la temporada, localitats fora de l’abonament i localitat de venda separada en períodes preferencial acordats entre la Societat i la Fundació del Teatre.

Així mateix, es notificaran els espectacles que es facin fora de temporada i que hagin estat organitzats per la Fundació del Teatre.

Devolució i canvi de localitats

Els socis podran canviar les localitats del seu abonament per altres d’una funció diferent del mateix espectacle sempre que n’hi hagi de disponibles, o bé podran retornar les localitats dels espectacles i funcions que determini el Teatre i recuperar així el 95% del preu. S’admetran devolucions fins 72h abans del començament de l’espectacle corresponent.

Informació General

La Societat del Gran Teatre del Liceu manté informats tots els seus socis de forma permanent de totes aquelles activitats relacionades amb el Liceu per mitjà de l’enviament d’informació específica de totes les òperes que conformen la temporada liceuística.

Back To Top