skip to Main Content

Estatuts

Títol 1

De la Societat del Gran Teatre del Liceu, el seu objecte i règim

Article 1.
La SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU és una associació sense afany de lucre, els socis de la qual son les persones físiques o jurídiques titulars del dret real de servitud personal sobre determinades llotges o butaques del Gran Teatre del Liceu o parts indivises dels mateixos.

Consta en annex la relació de llotges i butaques del Gran Teatre del Liceu sobre les quals recau el mencionat dret dels socis, la propietat del qual gravada amb el mateix correspon al Consorci del Gran Teatre del Liceu, sense perjudici de que aquesta relació pugui modificar-se en el futur.

Article 2.
La Societat té el seu domicili a Barcelona, a l’edifici del Gran Teatre del Liceu, en el carrer Sant Pau, núm. 1 bis, baixos, desenvolupant les seves activitats principalment a Catalunya.

L’exercici social coincidirà amb l’any natural.

Article 3.
El seu objecte social és el foment i difusió de l’art en les seves manifestacions diverses, realitzant lo necessari per a l’òptim exercici, protecció i defensa dels drets dels socis, i promovent i participant en les activitats socials, culturals, artístiques i recreatives adequades per realçar la projecció pública del Gran Teatre del Liceu i de la ciutat de Barcelona, al servei del qual ha estat durant una llarga tradició històrica.

Article 4.
La Societat es regeix: primer, per las disposicions contingudes en aquests Estatuts; segon, pels acords de les Juntes Generals i de les de Govern, adoptats de conformitat a les pròpies disposicions, i tercer, per les normes contingudes a la Llei catalana 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions, les reglamentàries dictades en el seu desenvolupament i les restants normes aplicables.

Títol 2

Dels socis i altres membres de la Societat

Article 5.
Per ser soci es requereix ser titular del dret real de servitud personal sobre alguna o algunes de les llotges o butaques del Gran Teatre del Liceu, o d’alguna part indivisa dels mateixos. Sense adquirir la condició de soci, la Junta de Govern podrà acordar l’admissió de membres protectors de la Societat en atenció a les seves aportacions econòmiques a la mateixa, de membres voluntaris, en consideració a la realització de les seves activitats en interès de la Societat, i de membres honorífics, en atenció a les seves condicions personals.

La condició de soci s’acredita mitjançant el corresponent títol, expedit per cada butaca o llotja, signat pel President i el Secretari, i anotat en el Llibre Registre dels Socis, sense perjudici de l’atorgament d’escriptura pública que pot sol·licitar a la Societat pel reconeixement del seu dret real sobre la corresponent llotja o butaca, o part indivisa de les mateixes, o de l’atorgament de l’escriptura pública o document privat en que es formalitzi la transmissió del dret. En tot cas, per poder-se atorgar la corresponent escriptura, deurà prèviament expedir-se pel Secretari, amb el vistiplau del President, certificació acreditativa de la respectiva titularitat.

Donat que la condició de soci porta aparellada la titularitat d’un dret real de servitud personal sobre alguna o algunes de les llotges o butaques del Gran Teatre del Liceu, o part indivisa de les mateixes, el soci que transmeti el seu dret perdrà tal condició.

Article 6.
Les transmissions inter vius que dels seus drets facin els socis deuran ser consignades en els títols per mitjà d’endós, previ informe del Secretari de la Junta de Govern.

L’adquiridor quedarà subjecte a les responsabilitats pendents, davant la Societat, derivades del dret objecte de transmissió i obligat a complir els Estatuts i acords de les Juntes Generals i de les de Govern.

Una vegada al corrent de pagament davant la Societat i acreditada la liquidació dels impostos que procedeixin o la seva prescripció, la transmissió s’anotarà en el Llibre Registre dels Socis amb el que l’adquiridor serà reconegut com a nou soci.

Les transmissions mortis causa hauran de ser acreditades amb document bastant a judici del Secretari de la Junta de Govern, el qual quedarà arxivat, fent-se les oportunes anotacions en el Llibre Registre dels Socis i en el títol, prèvia l’acreditació de les seves obligacions socials i fiscals, requisits sense els quals tampoc serà reconegut el nou soci.

De totes les transmissions, en prendrà coneixement la Junta de Govern deixant-se constància a l’acta corresponent.

Article 7.
Els socis són titulars dels drets següents:

a) El dret real de servitud personal sobre alguna o algunes de les llotges i butaques del Gran Teatre del Liceu, o part indivisa de les mateixes, que consten en els seus corresponents títols anotats en el Llibre Registre dels Socis, el que comporta el dret de preferència per adquirir, al preu que regeixi d’abonament al públic, excepte en un torn en el que tindran un descompte del 25%, el dret a utilitzar les llotges o butaques citades en totes les representacions obertes al públic realitzades en el Teatre, inclòs les representacions programades amb caràcter singular fora dels torns ordinaris de representació.

El dret de preferència assenyalat es podrà exercir lliurement pel seu titular a cada temporada, a través de la Societat del Gran Teatre del Liceu, dins del termini preferencial que fixarà la Fundació del Gran Teatre del Liceu i respecte de qualsevol torn, torns o funcions singulars, sense que el no exercici del dret o el exercici amb una opció determinada condicioni o limiti el lliure exercici del dret en ulteriors temporades.

El dret de preferència solament es podrà exercir pel soci que es trobi al corrent de les seves obligacions socials.

b) El dret a disposar lliurement, inter vius o mortis causa, del seu dret real, i d’aquesta manera transmetre la seva condició de soci, complint el que disposen aquests Estatuts.

c) El dret a que el mateix li sigui reconegut mitjançant escriptura pública atorgada per la Societat, llevat que ja ho hagués estat anteriorment per la Societat o pel Consorci mitjançant escriptura pública atorgada al seu favor o al del seu causant.

d) El dret a que se l’expedeixi un duplicat del seu títol en cas de pèrdua o foraviament del mateix, prèvia certificació que el Secretari expedeixi de l’anotació corresponent en el Llibre Registre dels Socis, sense perjudici del document privat o públic de transmissió o reconeixement del seu dret.

e) El dret a assistir a les Juntes Generals de la Societat i participar en aquestes amb veu i vot..

A aquests efectes, qualsevol soci pot fer-se representar per altre soci o pel seu cònjuge, ascendent o descendent. La representació ha de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta. Els representants legals u orgànics tenen per aquest sol caràcter drets d’assistència, veu i vot a la reunió en nom de la persona física o jurídica que representin.

Quant al vot, s’apliquen les regles següents:

1.- Cada soci té el nombre de vots que corresponguin a les llotges o butaques sobre les que recau el seu dret segons la relació següent:

Butaca: 1 vot.
Llotja prosceni de platea de 7 localitats: 7 vots.
Llotja lateral extrem de platea de 4 localitats: 4 vots.
Llotja lateral de platea de 6 localitats: 6 vots.
Llotja central de platea de 7 localitats: 7 vots.
Llotja central de platea de 6 localitats: 6 vots.
Llotja prosceni de primer pis de 8 localitats: 8 vots.
Llotja de primer pis de 4 localitats: 4 vots.
Llotja lateral de primer pis de 6 localitats: 6 vots.
Llotja central de primer pis de 8 localitats: 8 vots.
Llotja prosceni de tercer pis de 6 localitats: 6 vots.

Si en el futur el nombre de localitats corresponents a cada llotja es modifiqués, es modificarà automàticament en la mateixa proporció el nombre de vots assignats a cada llotja, sense que a aquests efectes tal modificació tingui el caràcter de reforma estatutària.

2.- Si el dret sobre una butaca o una llotja correspon pro indivís a vàries persones, aquestes, per majoria, poden nomenar entre sí mateixes una que les representi per l’exercici unitari del vot o vots que corresponguin a l’esmentat dret.

S’entendrà conferida tàcitament la representació a favor del soci que assisteixi a la Junta amb la corresponent papereta de vot, llevat expressa voluntat contrària d’ altres titulars indivisos.

També podran els titulars indivisos del dret sobre una llotja designar dos o més persones que els representin, així com permetre que exerceixin de manera diferent el seu dret de vot, per unanimitat.

3.- Cap soci pot exercitar el seu dret de vot en més del 25% dels vots socials, sense perjudici d’exercir, per representació, el dret de vot d’altres socis.

4.- El soci no pot exercitar el seu dret de vot mentre no es trobi al corrent de les seves obligacions socials.

f) El dret d’informació sobre la marxa de la Societat, els assumptes a tractar en la Junta General i qualsevol qüestió que afecti a la seva condició de soci.

g) El dret a ser elector i elegible pels càrrecs de la Junta de Govern de la Societat, excepte en aquest últim cas si es tracta de menors no emancipats.

Article 8.
Son deures dels socis els següents:

a) Comprometre’s amb els fins de la Societat.

b) Participar activament per a la seva consecució, amb ple respecte a la imatge i projecció pública de la Societat i a la dignitat e intimitat dels demés socis.

c) Acatar i complir els Estatuts de la Societat i els acords adoptats per la Junta General i la Junta de Govern.

d) Facilitar a la Societat un domicili per a la recepció de comunicacions socials, notificar-li el canvi del mateix i proporcionar a la Societat un número de compte o llibreta d’una entitat financera en el que poder carregar las corresponents quotes, derrames i despeses.

e) Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat mitjançant el pagament puntual de les corresponents quotes periòdiques o derrames extraordinàries acordades per la Junta General o l’abonament de la indemnització de despeses pels actes de gestió que la Societat realitzi en interès dels socis en l’import acordat per la Junta de Govern.

La contribució al sosteniment de les despeses socials mitjançant les corresponents quotes o derrames es farà pels socis en proporció al nombre de vots que corresponguin a les llotges o butaques sobre les que recauen els seus drets.

Si el dret sobre una butaca o una llotja correspon pro indivís a vàries persones, aquestes han de nomenar una que les representi per al pagament del corresponent rebut, que no podrà ser dividit ni fraccionat. En el seu defecte, la Societat es dirigirà a tal efecte contra qualsevulla d’elles.

El soci respon des pagaments amb caràcter específic amb el dret sobre la llotja o butaca del que és titular.

La demora en el pagament de quantitats que degui el soci a la Societat acreditarà a favor d’aquesta, i com indemnització de perjudicis, un recàrrec sobre la total quantitat deguda equivalent a l’interès legal incrementat en dos punts.

Si el soci incorris en mora igual o superior als pagaments corresponents a dos exercicis anuals, la Junta de Govern assumirà l’ administració del seu dret, sense perjudici de la seva adquisició per usucapió, sense que surtin efecte les instruccions del soci mentre no estigui al corrent de pagament. En cas de mora igual o superior a cinc exercicis anuals, també podrà procedir per fer efectius els pagaments a la venda en pública subhasta del corresponent dret del soci, deixant a disposició del mateix el sobrant que resultés. En tal cas, es requerirà notarialment al deutor en el domicili que consti en el Llibre Registre dels Socis, donant-li un termini de trenta dies per efectuar el pagament; transcorregut aquest termini sense realitzar-ho, es subhastarà notarialment el seu dret. La subhasta s’anunciarà en dos diaris dels de més difusió a Barcelona, expressant-se a l’anunci el dia, hora, lloc i condicions mínimes en que deurà tenir lloc la licitació, que es farà l’alça. Aquest anunci haurà de publicar-se si més no amb una antelació de quinze dies al dia en que hagi de tenir lloc la subhasta. Feta la venda, si el soci lliura el títol s’anotarà en ell la transmissió; altrament s’expedirà nou títol a l’adquiridor, deixant-se anul·lat aquell. Les despeses que ocasioni el constrenyiment es deduiran del preu de l’adjudicació.

Article 9.
Els membres protectors, voluntaris i honorífics de la Societat del Gran Teatre del Liceu s’ integraran a la vida social de la Societat; participaran en la realització de les activitats que facilitin la consecució del seu objecte social; i accediran a les deferències que la Societat els reservi en les condicions que fixi la Junta de Govern.

Títol 3

De les funcions de la Societat

Article 10.
La Societat del Gran Teatre del Liceu exercirà davant el Consorci i la Fundació del Gran Teatre del Liceu els drets que corresponguin a als seus socis sobre les llotges o butaques.

Els administrarà de conformitat a les instruccions del soci i, en defecte d’instruccions, ho farà lliurement.

Atorgarà davant Notari de la seva elecció l’ escriptura pública de reconeixement del dret real de servitud personal sobre la corresponent llotja o butaca al soci que així ho sol·liciti, llevat que sobre el mateix hagués estat ja atorgada amb anterioritat per la Societat o el Consorci al soci sol·licitant o al seu causant.

En defecte d’ escriptura, assumirà la titularitat fiduciària dels drets de servitud, sense perjudici de fer constar i respectar la titularitat material que acredita el corresponent títol i la seva anotació en el Llibre Registre dels Socis, i d’adquirir por usucapió el dret en cas de manca de pagament del seu titular i transcurs del termini fixat per la Llei.

Participarà en el Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu en una proporció mínima del 20% dels seus membres.

I tindrà el dret exclusiu d’utilitzar gratuïtament els locals situats en l’edifici del Teatre destinats a la seva seu social i oficines, així com, amb caràcter no exclusiu, el dret d’utilitzar gratuïtament la sala de juntes ubicada en el propi edifici.

Títol 4

De les Juntes Generals

Article 11.
La Junta General Ordinària ha de reunir-se dins dels cinc primers mesos de cada any.

La Junta General Extraordinària ha de reunir-se sempre que ho acordi la Junta de Govern o a petició per escrit de un nombre de socis no inferior al 10% que reuneixin com a mínim el 10% de vots amb expressió en un i altre cas del objecte que motiva la convocatòria.

Article 12.
CONVOCATORIA:

La Junta General serà convocada mitjançant anunci publicat en un diari d’àmplia difusió del domicili social amb antelació mínima de 15 dies. Amb caràcter no preceptiu, la Junta de Govern comunicarà la celebració de la Junta General per correu als socis.

L’anunci expressarà el lloc, dia i hora de la reunió i els assumptes que han de tractar-se. Podrà també expressar la data en que es reunirà la Junta en segona convocatòria.

Entre totes dues convocatòries deu mitjançar un termini de mitja hora com a mínim.

Article 13.
CONSTITUCIO:

La Junta s’entendrà vàlidament constituïda quan concorrin socis presents o representats que sigui quin sigui el seu nombre reuneixin la majoria del vots.

En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta qualsevol que sigui el nombre de socis concurrents i la seva representació en vots.

No obstant, per prendre l’acord de dissolució de la Societat serà necessària la concurrència com a mínim de les dues terceres parts de socis que reuneixin les dues terceres de vots.

Article 14.
FUNCIONAMENT:

Les Juntes seran presidides pel President de la Junta de Govern, actuant com a Secretari el que ho sigui de la Junta de Govern.

Abans d’entrar a l’ordre del dia, el President, assistit pel Secretari, formarà llista dels socis assistents expressant el caràcter o representació amb que concorren i el nombre de vots presents o representats. Al final de la llista es determinarà el nombre de vots concurrents.

El President dirigirà els debats decidint quan les qüestions estan suficientment discutides.

S’entendrà que existeix acord quan votin a favor del mateix, presents o representats, la meitat més un dels vots concurrents, excepte en els casos de reforma estatutària i de dissolució de la Societat, en els que serà necessari el vot favorable a l’acord de les dues terceres parts com a mínim dels vots concurrents.

El vot del President decidirà en cas d’empat.

Article 15.
SUSPENSIO DE SESSIONS:

Si la Junta General es prolongués per un termini superior a quatre hores, el President podrà suspendre-la assenyalant dia i hora per la seva continuació dins dels tres dies següents. A la Junta que continuï a la suspesa solament podran assistir els mateixos socis presents o representats que a l’inicial.

Article 16.
COMPETENCIES DE LES JUNTES:

Les Juntes Generals Ordinàries seran competents per:

1.- Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, així com la gestió realitzada per la Junta de Govern.

2.- Adoptar els acords per la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de la Societat, excepte quan la quota a pagar pels socis resulti d’actualitzar el seu valor per aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l’índex general dels preus al consum des de l’última modificació de la quota.

3.- Nomenar el President i els Vocals de la Junta de Govern.

4.- Els demés assumptes que acordi sotmetre’ls la Junta de Govern i que constin a l’ordre del dia de la seva convocatòria.

Les Juntes Extraordinàries seran competents per conèixer els assumptes que acordi sotmetre’ls la Junta de Govern o els socis que demanin la seva convocatòria.

Article 17.
IMPUGNACIO:

Sense perjudici de la seva obligació de complir els acords, els socis estan legitimats per impugnar els contraris a les lleis en el termini de caducitat d’un any des de la seva adopció; i els socis absents, els assistentes que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord, els privats il·legítimament del dret de vot i els membres de la Junta de Govern estan legitimats per impugnar qualsevol altre acord en el termini de caducitat de quaranta dies des de la seva adopció.

Títol 5

De la Junta de Govern

Article 18.
COMPOSICIO DE LA JUNTA DE GOVERN:

La Junta de Govern estarà composta por un màxim de catorze persones físiques o jurídiques, totes elles socis, havent de ser nomenats el President i els Vocals per la Junta General. Tots els càrrecs seran gratuïts i duraran quatre anys. Seran reemplaçats alternativament set i set dels seus membres a la ordinària de cada dos anys i podran ser reelegits. La votació per la reelecció o, en el seu cas, el nomenament d’altres socis per cobrir les vacants tindrà lloc a la primera Junta General que es celebri. En el cas de que no sigui proposat per la Junta de Govern, qualsevol soci podrà proposar a la mateixa Junta General la seva candidatura sempre que dins dels quinze dies anteriors a la seva celebració hagi presentat escrit dirigit al President manifestant la seva intenció i adjuntant l’adhesió, també escrita, signada com a mínim pel 10% dels vots dels socis.

Article 19.
CONVOCATORIA:

La Junta de Govern es reunirà sempre que sigui convocada pel President o ho sol·licitin cinc Vocals.

La convocatòria es farà pel mitjà oral i escrit que el President o els sol·licitants estimin més adequat sempre que arribi al coneixement dels convocats.

Article 20.
CONSTITUCIO.

La Junta de Govern s’entendrà vàlidament constituïda quan concorrin 7 dels seus membres amb càrrec en vigor.

No obstant el que es disposa en aquest i en l’article anterior, la Junta de Govern s’entendrà vàlidament convocada i constituïda per tractar qualsevol assumpte i adoptar qualsevol acord, si trobant-se presents o representats la totalitat dels seus vigents membres acorden per unanimitat la seva celebració.

Els seus acords s’entendran adoptats quan votin a favor dels mateixos la majoria dels vocals concurrents. Cap dels membres podrà abstenir-se de votar. El vot del President decidirà en cas de empat.

Article 21.
REPRESENTACIO:

Qualsevol dels membres de la Junta podrà delegar la seva representació en altre membre.

La representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió.

Article 22.
COMPETENCIA:

La Junta de Govern tindrà competència per:

1.- Nomenar en el sí de la mateixa al Vice-president, Comptador, Tresorer, i Secretari i Vice-secretari, així com provisionalment els membres de la Junta de Govern que hagin de cobrir les vacants fins el seu definitiu nomenament per la primera Junta General que es celebri, els quals cessaran immediatament si aquest no es produeix.

2.- Fer complir les disposicions d’aquests Estatuts, els acords de les Juntes generales i les normes legals i reglamentaries aplicables a la Societat del Gran Teatre del Liceu.

3.- Designar els representants de la Societat en el Patronat i en la Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, o en altres òrgans u organismes en els que tingui representació la Societat del Gran Teatre del Liceu.

4.- Autoritzar al President o a altres membres de la Junta de Govern per que firmin els documents públics o privats que siguin necessaris o convenients.

5.- Nomenar i remoure els empleats i dependents de la Societat a proposta del President, fixar les seves retribucions i acordar el que convingui sobre justes compensacions de serveis prestats per aquells.

6.- Comunicar al Consorci del Gran Teatre del Liceu la necessitat o conveniència de les obres i actuacions de conservació o reparació de les llotges o butaques sobre els que recauen els drets dels socis i la sol·licitud d’autorització d’altres obres, així com traslladar al Consorci del Gran Teatre del Liceu i a la Fundació del Gran Teatre del Liceu qualsevol petició, suggeriment, incidències o queixes relatives al Teatre i al seu funcionament.

7.- Proposar a la Junta General l’acord sobre les quotes i derrames a satisfer pels socis que jutgi necessàries o convenients i assenyalar les èpoques en que els socis hauran de fer-les efectives; acordar l’actualització de les quotes esmentades per aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex general dels preus al consum des de la seva última modificació; i acordar les indemnitzacions a satisfer pels socis o tercers pels actes de gestió que la Societat realitzi en el seu interès, així com les aportacions econòmiques per adquirir la qualitat de membre protector.

8.- Acordar les despeses que siguin necessàries dins dels recursos ordinaris de la Societat.

9.- Elaborar els comptes anuals que formi i posar-los amb els comprovants de manifest en Secretaria amb l’anticipació oportuna a la Junta General Ordinària.

10.- Autoritzar a qualsevol membre de la Junta de Govern per realitzar, en representació de la Societat, qualssevulla actuacions davant Òrgans i Tribunals de l’Administració Pública i del Poder Judicial, així com qualssevulla altres que convinguin en interès de la Societat.

11.- Convocar les Juntes generals així ordinàries com extraordinàries.

12.- Ostentar la representació jurídica de la Societat.

13.- Signar o delegar la signatura per tota classe de contractes relatius a bens mobles o immobles.

14.- Delegar funcions concretes en el Sr. President o en qualsevol altre dels seus membres, els quals amb el caràcter de Vocals delegats tindran les facultats que s’ especifiquen en cada cas. La delegació permanent de facultats i la designació de persones que tinguin que desenvolupar-les requerirà per la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components de la Junta de Govern.

15.- Crear comissions, que podran estar integrades per socis i demés membres de la Societat, que coadjuvin a la consecució dels fins socials, culturals, artístics i recreatius de la Societat.

16.- Incorporar als Estatuts les normes imperatives que modifiquin el vigent règim jurídic sobre les associacions. A tal efecte, tal incorporació no tindrà el caràcter de modificació estatutària.

17.- Nomenar els membres protectors, voluntaris i honorífics de la Societat, podent distingir entre aquests últims amb els títols de President d’Honor i Secretari d’ Honor a les persones que així ho mereixen per la seva dedicació a la Societat.

Article 23.
VACANTS:

Si durant l’exercici de la Junta de Govern es produïssin vacants, la pròpia Junta podrà d’ entre els socis designar persones físiques que cobreixin les mencionades vacants però a reserva de la ratificació a la primera Junta General ordinària que es celebri.

No obstant, si el nombre de vacants fóra igual o superior a set haurà de convocar, en el termini d’un mes, Junta General extraordinària per a la provisió de les vacants.

Si es produís la dimissió simultània dels membres de la Junta de Govern, es constituirà una comissió gestora integrada pel President i el Secretari dimitits i un soci escollit per ambdós, la qual haurà de convocar, en el termini d’un mes, Junta General extraordinària per procedir a d’elecció de President i Vocals de la Junta de Govern.

Títol 6

Del President

Article 24.
Les atribucions del President son:

1.- Presidir les Juntes Generals i les de Govern.

2.- Exercir la direcció i inspecció general en totes les dependències de la Societat, amb l’ iniciativa consegüent al seu càrrec, per quant interessi a la pròpia Societat o amb ella es relacioni.

3.- Convocar les Juntes de Govern i fer complir els seus acords.

4.- Representar a la Junta de Govern i a la Societat del Gran Teatre del Liceu en tota classe d’actes i contractes judicials i extrajudicials, signant en nom de la Societat qualssevol documents públics i privats.

Als efectes de les atribucions que se li confereixen serà suficient per la firma de qualssevol document la certificació de la Junta de Govern sobre l’acte o negoci de que es tracti i la certificació de que es troba en el exercici del seu càrrec.

Article 25.
El President podrà ser substituït pel Vice-president i, en el seu defecte, pel Vocal de més edat en els casos de absència, malaltia o incompatibilitat.

Títol 7

Del Secretari

Article 26.
Correspon al Secretari:

a) Expedir certificacions dels acords que s’adoptin tant per la Junta General com per la Junta de Govern, amb el vistiplau del President.

b) Portar els llibres d’Actes de les sessions que es celebrin.

c) Validar la documentació necessària i informar a la Junta de Govern de les transmissions que s’efectuïn dels drets dels socis sobre llotges i butaques.

Títol 8

Patrimoni social

Article 27.
El patrimoni de la Societat s’integra:

a).- Per els bens de la seva propietat.
b).- Pel diner procedent de les aportacions dels socis i de tercers.
c).- Per qualssevol subvencions i donacions, herències i llegats que percebi la Societat.
d).- Per la renda dels bens anteriors.

Article 28.
La Societat portarà els llibres següents:

1.- Un d’ Inventari i Balanços, en el que es reflectirà el balanç de situació tancat al final de cada trimestre natural.

2.- Un de pressupostos en el que s’anotaran les despeses i ingressos de l’exercici i que haurà de ser sotmès a la Junta General de cada any per a la seva aprovació.

3.- Els llibres d’actes de les Juntes Generals i de les de Govern.

4.- Els llibres de registre dels socis i demés membres de la Societat.

Títol 9

Dissolució de la Societat

Article 29.
Es podrà dissoldre la Societat sempre que s’acordi en Junta General Extraordinària degudament convocada.

Article 30.
Acordada la dissolució de la Societat, es procedirà immediatament a la liquidació dels bens i pertinències de la mateixa.

El producte líquid que s’obtingui amb la realització de l’actiu social es lliurarà a la Fundació del Gran Teatre del Liceu o, si la Junta General així ho acorda, a la entitat sense afany de lucre de similars finalitats que determini.

Article 31.
Les funcions relatives a la liquidació dels bens socials s’atribuiran a una Comissió Liquidadora composta de catorze membres que hauran de ser necessàriament socis, designats en la Junta General Extraordinària que, convocada a l’efecte, acordi la dissolució de la Societat. En defecte de tal designació, formaran la Comissió Liquidadora els membres de la Junta de Govern que hagin portat a terme les seves funcions fins el moment en que s’acordi la dissolució.

DISPOSSICIÓ ADICIONAL.
El nomenament de socis per cobrir les vacants que resultin del augment de membres de la Junta de Govern previst a l’article 18 podrà realitzar-se a la mateixa Junta General en que s’aprovi.

Back To Top